KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się od dnia 12 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2021r ograniczenie funkcjonowanie publicznych przedszkoli. Zajęcia dla dzieci będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.                                                                 

Szczegółowe informacje zamieszczone zostaną na blogach poszczególnych grup.

Ponadto informuję, że w tym okresie, dla dzieci:

1) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek na wniosek rodziców będą zorganizowane zajęcia w przedszkolu.

 

Artur Mielczarek

Dyrektor ZSP w Wilczy

 

docx
plik docx - 17.4 KB

Drodzy Rodzice!

Z uwagi na trwającą sytuację pandemiczną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie przedstawia propozycję warsztatu/webinarium online dla Rodziców.

Webinar przeznaczony jest dla rodziców dzieci 6 letnich i będzie dotyczył doskonalenia/ćwiczeń funkcji słuchowo-językowych oraz wzrokowo-przestrzennych, które są niezbędne do prawidłowego przebiegu nauki czytania i pisania w pierwszym etapie edukacyjnym.

Spotkanie dla rodziców dzieci 6 letnich odbędzie się 28.04.2021 r.  o godzinie 16.30na platformie Microsoft Teams.   Poniżej znajduje się plakat informacyjny.

Zapisów na webinarium można dokonać poprzez e-mail: poradniaknurow@wp.pl, kontakt telefoniczny: 322351476  lub osobiście do dnia 23.04.2021 r.

 

 Organizator: pedagog PPP mgr Barbara Romańczuk

docx
plik docx - 11.1 KB

Lista kansdydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Wilczy, oświadczenie woli oraz komunikat

pdf
plik pdf - 323.4 KB
pdf
plik pdf - 339.9 KB
pdf
plik pdf - 12.3 KB

KOMUNIKAT

 

Dyrektor ZSP w Wilczy ogłasza, że od dnia 04.03.2021 r. do 22.03.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I            Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Wilczy.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

 

      Prosimy rodziców o złożenie wniosku w sekretariacie szkolnym. Druki do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY

KOMUNIKAT

Dyrektor ZSP w Wilczy ogłasza, że od 22.02. do 1.03.2021 rodzice/prawni opiekunowie składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Od dnia 04.03.2021 r. do 22.03.2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, składają wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy rodziców o złożenie deklaracji kontynuacji/ wniosku o przyjęcie do przedszkola u Pani intendent.

Druki do pobrania u Pani intendent, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA

2021-03-22

"Przyszła Wiosna, przyszła Wiosna - uśmiechnięta i radosna..."

2021-02-28

Walentynkowa akcja charytatywna

2021-02-03

Wielki bal w przedszkolu!

2021-02-01
2021-01-26

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Życzenia składa wnuków gromadka

 

Zdrowia, szczęścia i miłości

Uśmiechu, zabawy, do późnej starości

 

Spełnienia najskrytszych marzeń

Wielkich podróży i dobrych wrażeń

 

Pogody ducha w każdy dzień

A smutki niech odejdą w cień

 

Babciu i Dziadku wszystkiego wspaniałego

I wieku życia, co najmniej stuletniego!

Autor: Agata Dziechciarczyk

2020-12-22
2020-12-07

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

2020-11-02

Dzień Dyni w naszym przedszkolu

2020-09-15

Międzynarodowy Dzień Kropki 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach