Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża się od dnia 12 kwietnia 2021 do dnia 18 kwietnia 2021 ograniczenie funkcjonowania szkoły. Uczniowie wszystkich klas szkoły będą realizowali naukę w trybie zdalnym. Uczniowie na wszystkich lekcjach pracują z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Times. Uczymy wg. aktualnego planu lekcji

 

 

 Ponadto informuję, że w tym okresie, dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w:

 

 • podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Na wniosek rodziców zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Wniosek do pobrania: TUTAJ

 

Artur Mielczarek

Dyrektor ZSP w Wilczy

 


 


 
Prosimy Państwa o zapoznanie się
z wynikami rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Wilczy na rok szkolny 2021/2022.

 

 Szczegóły w zakładce UCZNIOWIE - Nabór do klasy I.


 

Życzenia świąteczne
2021-04-07
2021-03-25

Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach

2021-03-19

Wielki konkurs skarpetkowy.

2021-02-18

"Konkurs Kulinarny - Wszyscy kochają ciasto babci”

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach