Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów.

2020-06-15

Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów.

 

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że uczniowie szkół podstawowych klas IV - VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24.10.2019 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice. Zgodnie z uwagami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach informuję, że podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest uczeń działający poprzez rodzica czy opiekuna prawnego.

 

Wnioski można składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice,

  • wysłać skanem na adres e-mail: oswiata@pilchowice.pl

  • wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)

w terminie do dnia 10 lipca 2020 roku według wzoru stanowiącego załącznik do w/w uchwały wraz z kopiami  dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia. W zawiązku z panującą sytuacją w trosce o Państwa bezpieczeństwo zaleca się, aby formą wypłaty stypendium był przelew bankowy na wskazane we wniosku konto.

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Pilchowicach - Panią Mirelą Wiciok tel. 32 235 64 75

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach