Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

2020-08-25

Szanowni Rodzice i Uczniowie

 

Od 1 września 2020 r. rozpoczynamy edukację w formie stacjonarnej, z zachowaniem wytycznych MEN, MZ i GIS oraz wewnętrznych procedur przeciwepidemicznych w zakresie funkcjonowania szkoły.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2020

  • klasa I o godzinie  9.15 (uczeń z jednym opiekunem)

  • klasy II-IV o godzinie 10.30 (tylko sami uczniowie – uczniowie klas II a, II b oraz IV wchodzą wejściem głównym, uczniowie klasy III od strony sali gimnastycznej)

  • klasy VI-VIII – 11.30 (tylko sami uczniowie – uczniowie klas VI a, VI b oraz VIII wchodzą wejściem głównym, uczniowie klas VII a i VII b od strony sali gimnastycznej)

  • Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem dystansu społecznego w maseczkach, dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

  • Wszystkie lekcje będą odbywały się w stałych salach. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dyrektora szkoły i wychowawców 1.09.2020 r.

  • W nowym roku szkolnym zmianie ulegają godziny rozpoczynania zajęć

  • Plan lekcji na nowy rok szkolny umieszczono w zakładce UCZNIOWIE

  • Deklaracje na obiad będą do odebrania u wychowawców klas.

Zgodnie z nowelizacją przepisów, dyrektor placówki po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach może zawiesić zajęcia stacjonarne, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. W zależności od sytuacji zwieszenie może dotyczyć danej grupy, klasy, poszczególnych zajęć lub całej szkoły.

W związku z powyższym szkoła wraz z organem prowadzącym będą stale analizowały bieżącą sytuację w szkole i jej otoczeniu, a poszczególne przypadki będą konsultowane z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach.

 

Załączniki:

  1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach