Od października 2019 roku w naszej szkole realizowany jest projekt pn. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Wilczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wartość projektu: 155 304,00 zł

Kwota dofinansowania: 146 676,00 zł

Dotacja z budżetu krajowego: 8 628,00 zł

 

 

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

 

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Cel główny projektu

 • podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych
 • pokonywania niepowodzeń szkolnych
 • rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli
 • doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w tym w sprzęt TIK.

 

W ramach projektu przewidziano zajęcia z zakresu:

 • Kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. W ramach zadania uczniowie będą brali udział w zajęciach z zakresu: matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 • Realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. W ramach powyższego zadania uczniowie będą korzystali z następujących formach wsparcia: terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

 • Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów tj. poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

 

 

Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie:

 • formularza zgłoszeniowego
 • deklaracji rodzica o udziale dziecka w zajęciach
 • zgody na przetwarzane danych osobowych
 • kwestionariusza osobowego

 

pdf
728665

Regulamin

pdf
431624

Formularz zgłoszeniowy

pdf
473253

Deklaracja udziału

pdf
489187

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pdf
574834

Kwestionariusz osobowy

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach