Akademia kompetencji

Od października bieżącego roku w naszej szkole startuje projekt pn. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Wilczy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Cel główny projektu

 • podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych
 • pokonywania niepowodzeń szkolnych
 • rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli
 • doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w tym w sprzęt TIK.

W ramach Projektu przewiduje się następujące formy wsparcia dla uczniów

1. W ramach indywidualizacji pracy z uczniem:

 • Terapia logopedyczna
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (zajęcia socjoteraupetyczne)

2. W ramach kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy:

 • Zajęcia przyrodnicze
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z języka niemieckiego
 • Zajęcia matematyczne (zajęcia z edukacji matematycznej)
 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.

Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie:

 • formularza zgłoszeniowego
 • deklaracji rodzica o udziale dziecka w zajęciach
 • zgody na przetwarzane danych osobowych
 • kwestionariusza osobowego
pdf
431624

Formularz zgłoszeniowy

pdf
473253

Deklaracja udziału

pdf
489187

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pdf
574834

Kwestionariusz osobowy

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach