Projekt pn. „Akademia kompetencji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 11.1.4.

 

Projekt edukacyjny realizowany w przez dwa lata szkolne (2019/2020 i 2020/2021), w ramach których odbywają się zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Jego celem jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.

                                    

Wartość projektu: 172.560,00 zł

Dofinansowanie: 155.304,00 zł, w tym:

wkład Funduszy Europejskich: 146.676,00 zł

wkład z budżetu państwa: 8.628,00 zł

Wkład własny Gminy: 17.256,00 zł

 

W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. W ramach zadania uczniowie biorą udział w zajęciach z zakresu: matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  • zajęcia z zakresu realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. W ramach powyższego zadania uczniowie korzystają z następujących formach wsparcia: terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach
  • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

 

Warunkiem udziału w Projekcie jest złożenie:

  • formularza zgłoszeniowego
  • deklaracji rodzica o udziale dziecka w zajęciach
  • zgody na przetwarzane danych osobowych
  • kwestionariusza osobowego

 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach