Dyrektor ZSP w Wilczy ogłasza, że od dnia 1.03.2023r. do 21.03.2023r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Wilczy.

 

       Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024. Prosimy rodziców o złożenie wniosku w sekretariacie szkolnym. Druki do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej w zakładce  - Nabór do klasy pierwszej.


 

 

Uczniowie klas VIII SP, którzy w roku szkolnym 2023/2024 planują naukę w szkole branżowej, a we wrześniu 2023r. nie będą mieli ukończonego 15 roku życia, muszą uzyskać zezwolenie na podjęcie praktycznej nauki zawodu, które jest wymagane do podpisania umowy o podjęciu praktyki. W celu uzyskania takiego pozwolenia uczniowie powinni w jak najszybszym terminie umówić badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Knurowie, a następnie  zgłosić się w wyznaczonym dniu na badanie do poradni wraz z opiekunem prawnym.

 

 

Termin badania można umawiać osobiście lub telefonicznie (nr tel. 32 235 14 76),  od wtorku do piątku: w godz. 8.00-16.00, natomiast w poniedziałek od 8.00- 18.00. 

 


 

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach