Monitoring - informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu jest Artur Mielczarek – dyrektor ZSP w Wilczy z siedzibą w Wilczy ul. K. Miarki 27.

  • Przetwarzanie zarejestrowanych danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami RODO oraz art. 108a ustawy Prawo oświatowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia placówki na terenie monitorowanym.

  • Monitoring wizyjny obejmuje: wejście do szkoły, korytarze szkolne na parterze, szatnie uczniowskie, wejście do budynku szkoły, teren wokół budynku zespołu, parking.

  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: nowator@nowator.edu.pl

  • Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane do czasu ich nadpisania, przez okres nieprzekraczający 4 dni od dnia nagrania.

  • Osoba zarejestrowana przez monitoring wizyjny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Informacje i kontakt z administratorem danych w sekretariacie – pokój nr 2.9, tel. 32 239 74 96

Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach