Rodo - informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, 
iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy
44-189 Wilcza
ul. Karola Miarki 27.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest:

Leszek Proszowski
e-mail: nowator@nowator.edu.pl
tel. 32-331-48-08

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Gmina Pilchowice Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach